پر طرفدارترین محصولات

 

 
                                                                 

MB-202 (SilkBio-100TC)

EB-110 (K20) 

دستگاه حضور و غیابeb109

EB-109(K21) 

 
                                                                   

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن) و کنترل تردد کامل

سنسور اثرانگشت SilkID

 

اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

باطری داخلی

TCP/IP / USB

خروجی رله (در بازکن)

 

  اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

باطری داخلی

TCP/IP / USB

خروجی رله (در بازکن)