مدرک تحصیلیرشتۀ تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمعدل 

شرکتزمینه کاریزمان شروعمدت همکاریآخرین حقوق دریافتی 


نام زبان خارجیترجمهمکالمهنوشتن 

نام دورهمدت دورهمحل آموزش 

نام نرم افزارمهارت