حضور و غیاب

شناسه کاربری به چه معنا است؟
ﺳﻪشنبه، 20 بهمن 1394
شناسۀ کاربری برای هر شخص منحصربه‌فرد بوده و بر روی دستگاه و نرم‌افزار حضوروغیاب یکسان است. توجه کنید که پس از ثبت نهایی کاربر امکان تغییر و ویرایش شناسه بر روی دستگاه وجود ندارد. در صورت نیاز به تغییر شناسۀ هر شخص می‌بایست شمارۀ کاربری قبلی وی حذف گردد. توجه! با حذف شناسه کاربری اطلاعاتِ تردد مربوط به آن شناسه بر روی دستگاه باقی‌ خواهد ماند؛ بنابراین برای دستیابی به داده&zw...
شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه چگونه است؟
ﺳﻪشنبه، 20 بهمن 1394
انگشت‌هایی که جهت تعریف بر روی دستگاه، توصیه می‌شوند: انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت حلقه است. شیوۀ مناسب قرار دادن انگشت روی حس‌گر شیوۀ نامناسب قرار دادن انگشت ‌برروی حس‌گر