اخبار
 
20 بهمن 1394

شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه چگونه است؟

شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه چگونه است؟

انگشت‌هایی که جهت تعریف بر روی دستگاه، توصیه می‌شوند: انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت حلقه است.

شیوۀ مناسب قرار دادن انگشت روی حس‌گر


شیوۀ نامناسب قرار دادن انگشت ‌برروی حس‌گر


 

تصاویر
  • شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه چگونه است؟