دی ان ان evoq
 

فروش ویژۀ محصولات حضور و غیاب

پرفروش ترین محصولات حضور و غیاب

جدیدترین محصولات حضور و غیاب

راهنمای انتخاب محصولات حضور و غیاب

 
دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره
           

دستگاه حضور و غیاب
تشخیص چهره
G3 (Green Label)

 دستگاه حضور و غیاب
تشخیص چهره
MB-908 (uFace 800)

 دستگاه حضور و غیاب
تشخیص چهره
MB-906 (uFace 602)

دستگاه حضور و غیاب
تشخیص چهره 
MB-202 (SilkBio-100TC)

دستگاه حضور و غیاب
تشخیص چهره 
MB-360
/ MB-160

دستگاه حضور و غیاب
تشخیص چهره 
MP-53 (KF160)

تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارت بدون تماس

تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارت بدون تماس

تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارت بدون تماس

تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارت بدون تماس

تشخیص چهره، اثرانگشتی و کارت بدون تماس

تشخیص چهره و کارت بدون تماس

 
دستگاه های حضور و غیاب اثرانگشتی سری HB و Green Label
           

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
G2 (Green Label)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
G1 (Green Label)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
HB-1100 (BioPAd-100)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
HB-730 A (iClock 990)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
HB-330

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
HB-130 BA

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

 
دستگاه های حضور و غیاب اثرانگشتی سری EB
           

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
EB-920 (TK100)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
EB-141 (UA300)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
EB-110 (K20)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
EB-109 (K21)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
EB-103 (LX40)

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی
EB-102 (LX16)

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

اثرانگشتی و کارت بدون تماس

           

اخبار و مقالات

سوالات متداول